Return Payment

महत्वाची सूचना : नोंदणीधारकांना संस्थेच्या माध्यमातून कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत संस्थेच्या नियम व अटीनुसार जर नोंदणीच्या १ वर्षाच्या कालावधीत १ पण स्थळ न सुचविल्यास किंवा नियोजित ठिकाणी न दाखविल्यास रकमेचा परतावा घेण्यासाठी नोंदानिधारक पात्र राहील अन्यथा कोणतीही रक्कम परत केली जाणार नाही.

नियम व अटी खालील प्रमाणे:

Cancel Return Payment! Try More.